Personlig assistans

Vem kan få personlig assistans?

Om du behöver hjälp mer än 20 timmar per vecka med de grundläggande behoven som att tvätta och klä dig, äta mat och kommunicera utåt kan du få assistansersättning. Du måste också tillhöra någon av följande grupper:

Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd

Personer med betydande och bestående begåvningsmässiga funktionsnedsättningar efter en hjärnskada i vuxen ålder som orsakats av yttre våld eller kroppslig sjukdom

Personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar, som uppenbart inte beror på ett normalt åldrande.

Vad innebär personlig assistans?

Med personlig assistans menas ett personligt utformat stöd som ges i olika situationer av ett begränsat antal personer. Personlig assistans för de grundläggande behoven innebär hjälp med att tvätta och klä dig, äta mat och kommunicera utåt eller annan hjälp som kräver ingående kunskaper om din funktionsnedsättning.

Vid personlig assistans ersätts de personliga assistententerna med marknadsmässig timlön för de timmar som assistans utförs. Assistansen kan utföras av extern person eller anhörig (föräldrar, syskon eller andra släktingar). Om Försäkringskassan t. ex. beslutat att assistansbehovet är 80 timmar per vecka avgör den assistansberättigade alternativt legal företrädare vem som ska utföra assistansen och erhålla lön för detta. Lagstadgad semestersättning utbetalas utöver lönen för utförd personlig assistans.

Personlig assistans även för andra behov

Om du behöver hjälp med de grundläggande behoven under i genomsnitt mer än 20 timmar i veckan kan du även ha rätt till personlig assistans för annan hjälp i ditt dagliga liv. Det kan exempelvis vara hjälp med att handla, laga mat, utöva fritidsaktiviteter eller att arbeta.

Du bestämmer!

Du bestämmer själv hur din assistans ska läggas upp och vem som ska arbeta med dig. Hos oss är det alltid du själv som styr din assistans.

Självklart hjälper vi dig kostnadsfritt med alla myndighetskontakter, t.ex.

  • Att ansöka om personlig assistans.

  • Att ansöka om fler timmar alternativt informera att behovet har minskat och därmed ansöka om färre timmar.

  • Omprövningar och överklagningar.

  • Att byta assistansbolag.

  • Att ansöka om handikappersättning, bilstöd, merkostnadsersättning o. dyl.

    Vi är bara ett telefonsamtal bort... 0920-155 10