Visselblåsare

Vi på Din Förlängda Arm med systerföretagen Assistans med Glans och Assistans med hjärtat är angelägna om att bedriva en verksamhet av kvalité och omtanke. Vårt mål är att bedriva en verksamhet som tillser kunder och anställdas behov, där vi följer gällande lagar och regler, men också där etik och moral tas i hänsyn.

Vi är mån om att bevara det förtroende vi har från kunder, anställda och människor runt om och vill göra rätt. Det ligger därför i vårt intresse att få ta del av information som berör eventuella missförhållanden i våra verksamheter.

Vem kan använda visselblåsartjänsten

Visselblåsartjänsten kan användas av den som är eller som har varit anställd inom våra verksamheter och som under den tiden erhållit information om missförhållanden inom våra verksamheter. Funktionen kan även användas av dig som är eller varit arbetssökande i vår verksamhet eller på annat arbetsrelaterat sätt har haft en relation till oss.

Utifrån visselblåsarlagen ges den som anmäler in missförhållanden av allmänintresse ett skydd mot repressalier.

Vad kan rapporteras in via visselblåsartjänsten

Visselblåsartjänsten kan användas för att anonymt rapportera in missförhållanden av allmänintresse. Ett ärende är av allmänintresse om det anses bryta mot svensk lagstiftning eller EU-rätt eller på annat sätt är så pass omfattande och intressant för allmänheten att de anses ha ett allmänintresse.

Den som lämnar information ska antingen veta att informationen är korrekt eller skäligen kunna anta att den information som lämnas är sann. Skydd mot repressalier gäller inte om man medvetet lämnar felaktig information.

Visselblåsartjänsten ska inte blandas ihop med möjligheten att anmäla in ett allmänt klagomål eller den rapporteringsplikt man som anställd har om den assistansberättigade utsätts för missförhållande inom verksamheten (Lex Sarah).

Ärenden som faller under Lex Sarah rapporteras till ansvarig arbetsledare eller via vår växel (tel. 0920-15510).

Allmänna klagomål hänvisas till kvalitetsansvarig (tel. 0920-203587 eller e-mail isabella.astrom@dfarm.se)

Hur gör du för att rapportera ett missförhållande?

Du kan rapportera ett missförhållande genom att använda vår interna visselblåsartjänst. När du använder vår interna visselblåsartjänst kan du lämna en anonym rapport. Klicka här för att komma till vår visselblåsartjänst.

Den som vill rapportera in missförhållanden är utöver visselblåsartjänsten alltid välkommen att ta personlig kontakt med oss. Du kan kontakta oss via telefon (tel.0920-15510), mail (info@dfarm.se) eller genom ett möte.

Är visselblåsarärendet kopplat till någon annan myndighet så kan man vända sig direkt till den berörda myndigheten och rapportera ärendet externt.

Vem tar emot ditt ärende?

Alla inkomna ärenden hanteras av ett team på två till tre personer. I vår verksamhet är det verksamhetsansvarig, kvalitetsansvarig och ekonomiansvarig som mottager och utreder inkommen information. Om någon av dessa är jävig i det ärende som är inrapporterat kommer den rollen uteslutas från ärendet.

Vad händer efter att man rapporterat ett missförhållande

Bekräftelse

Den som anmäler ett missförhållande kommer erhålla en bekräftelse på att ärendet är mottaget inom 7 dagar. Om ärendet inte faller inom ramarna för visselblåsartjänsten kommer vi meddela detta.

Utredning och åtgärder

Verksamheten kommer utreda ärendet och om ärendet kräver åtgärder kommer dessa vidtas.

Kommunikation

Den som rapporterat in ett ärende har möjlighet att lämna kompletterande information och få information från ansvariga utredare via verksamhetens ärendesystem. All kommunikation sker anonymt.

Återkoppling

Inom tre månader från att ärendet är mottaget kommer den som rapporterat in ärendet att få en återkoppling på vad utfallet av det inrapporterande ärendet blev och vilka eventuella åtgärder som är vidtagna.

Dokumentation och gallring

Allt kring ett ärende dokumenteras i vårt ärendesystem. Ärendena gallras två år efter att de avslutats.

Senast uppdaterad